05:17 Chủ Nhật, 21/07/2019

Văn phòng Công ty

Địa chỉ: 132 Lê Duẩn - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Điện thoại: 04 3822 1690
Fax: 04 3942 2613
Email:
Website: virasimex.com
Chức năng, nhiệm vụ.

a. Chức năng:

- Tham mưu cho Tổng Giám đốc về lĩch vực nghiệp vụ chuyên môn.

- Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn quản lý được Tổng Giám đốc giao.

- Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đối với các đơn vị trực thuộc Công ty

b. Nhiệm vụ:

- Chuẩn bị các cuộc họp HĐQT, chuyên môn; thông báo kết luận và triển khai đến các đơn vị, bộ phận.

- Thực hiện công việc văn thư, hành chính, lễ tân, biên tập, dịch thuật; thư ký, giúp việc HĐQT, Ban kiểm soát.

- Thực hiện giúp việc Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc với các bộ phận liên quan; thông báo triển khai thực hiện kết luận.

- Tổng hợp công tác thi đua, khen thưởng, thông tin quảng cáo; thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng Công ty.

- Thường trực công tác phòng chống thiên tai.

- Quản lý tài sản phục vụ cho yêu cầu hoạt động: nhà cửa, thiết bị VP, xe con.

- Tổ chức công tác bảo vệ tại cơ quan Công ty.

- Tổ chức ăn ca ở cơ quan Công ty.