05:16 Chủ Nhật, 21/07/2019

Phòng Tổ chức Cán bộ - Lao động

Địa chỉ: 132 Lê Duẩn - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Điện thoại: 04 3822 2491
Fax: 04 3942 2613
Email: 
Website: virasimex.com

Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng:

- Tham mưu cho Tổng Giám đốc về lĩnh vực chuyên môn.

- Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn quản lý được Tổng Giám đốc giao.

- Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đối với các đơn vị thành viên.

Nhiệm vụ:

- Tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ, lao động, xây dựng các phương án tổ chức, làm các thủ tục nghiệp vụ về công tác tổ chức, quản lý với các cơ quan quản lý Nhà nước.

- Thực hiện công tác cán bộ:

+ Áp dụng, thực hiện các chế độ chính sách theo quy định của Bộ Luật lao động.

+ Xây dựng kế hoạch tiền lương, đơn giá tiền lương, định mức lao động, quy chế quản lý, trả lương.

+ Xác định quỹ tiền lương thực hiện của Công ty, các đơn vị thành viên.

+ Nâng bậc lương hàng năm cho người lao động, thường trực Hội đồng lương.

+ Chỉ đạo thực hiện chế độ BHXH, BHYT đối với người lao động.

- Lập Kế hoạch đào tạo, huấn luyện hàng năm về nghiệp vụ, kỹ thuật chuyên môn.

- Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch BHLĐ, thường trực Hội đồng BHLĐ.

- Thực hiện công tác thanh tra, kỷ luật, bảo vệ an ninh Công ty.

- Làm các thủ tục cho các đoàn đi công tác nước ngoài.

- Lập hồ sơ Cổ đông, lao động hiện có, chăm sóc Cổ đông. Thực hiện lưu trữ, quản lý hồ sơ, giải quyết các yêu cầu của Cổ đông.