05:20 Chủ Nhật, 21/07/2019

Phòng Tài chính kế toán

Địa chỉ: 132 Lê Duẩn - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Điện thoại: 04 3942 1260
Fax: +843.942 2613
Email: 
Website: virasimex.com
Chức năng, nhiệm vụ

* Tổ chức bộ máy kế toán trong toàn Công ty.

* Tổ chức thực hiện công tác kế toán, tập hợp, xử lý và cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác thông tin tài chính kế toán cho Tổng giám đốc. 

* Tham mưu cho Tổng giám đốc về công tác tài chính và công tác kế toán toàn Công ty:

-  Hướng dẫn và phổ biến về nghiệp vụ cho các đơn vị thành viên về lĩnh vực tài chính và kế toán.

- Xây dựng các quy chế về quản lý tài chính và kế toán trong toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

- Tổng hợp, phân tích đánh giá kết quả hoạt động kinh tế trên cơ sở Báo cáo tài chính các đơn vị thành viên và toàn Công ty để lãnh đạo có biện pháp nâng cao hiệu quả kinh tế của từng đơn vị thành viên và toàn Công ty.

- Thực hiện việc kiểm tra, thanh tra, kiểm toán các đơn vị trong việc chấp hành chế độ chính sách của nhà nước về quản lý kinh tế, tài chính, tổ chức thực hiện công tác kế toán và quy chế quản lý tài chính, quy chế phân cấp của Công ty.

- Đề xuất các phương án đầu tư  và kinh doanh tài chính. Trên cơ sở đó huy động vốn và các nguồn lực tài chính đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh.

* Phối hợp với các phòng ban của Công ty để chỉ đạo các đơn vị thành viên để thực hiện công tác kế toán và quản lý tài chính, quản lý kinh tế với hiệu quả cao nhất.

* Xây dựng kế hoạch ngắn hạn và dài hạn đào tạo bồi dưỡng cán bộ kế toán - tài chính cả về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị.

* Xây dựng kế hoạch ngắn hạn và dài hạn Hệ thống thông tin kinh tế và thực hiện công tác kế toán phù hợp với sự phát triển và tiến bộ của công nghệ thông tin.