05:25 Thứ Sáu, 22/03/2019

Cơ cấu tổ chức

    Cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu vật tư thiết bị đường sắt gồm: Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban điều hành; các phòng, ban Công ty; các đơn vị thành viên:

    I. Hội đồng quản trị

        Gồm năm (05) thành viên:
        01 Chủ tịch và 04 thành viên
        Điện thoại: 043 
        Fax: 

    II. Ban kiểm soát

        Gồm ba (03) thành viên:
        01 trưởng Ban và 02 thành viên       

        Điện thoại: 043 
        Fax: 
   III. Đảng Ủy Công ty
         Điện thoại:
        Fax:

   VI. Ban điều hành

       Tổng giám đốc
        Điện thoại:
        Fax:

       Các Phó Tổng Giám đốc
        Điện thoại:
        Fax:

    V. Công đoàn
        Điện thoại:
        Fax:

    VI. Đoàn thanh niên
        Điện thoại:
        Fax:

     VII. Các đơn vị thành viên của Công ty

       1. Cơ quan Công ty.

       2. Chi nhánh Công ty CP XNK VTTB Đường sắt - Xí nghiệp cơ khí Đông Anh.

       3. Chi nhánh Công ty CP XNK VTTB Đường sắt - Xí nghiệp vật tư tổng hợp Đông Anh.

       4. Chi nhánh Công ty CP XNK VTTB Đường sắt - Xí nghiệp vật tư tổng hợp Vinh.

       5. Chi nhánh Công ty CP XNK VTTB Đường sắt -Trung tâm PTVL và xuất khẩu lao động.

       6. Chi nhánh Công ty CP XNK VTTB Đường sắt - Xí nghiệp vật tư và dịch vụ Thanh Hóa.

       7. Chi nhánh Công ty CP XNK VTTB Đường sắt tại Hải Phòng.

       8. Chi nhánh Công ty CP XNK VTTB Đường sắt tại Lào Cai.

       9. Chi nhánh Công ty CP XNK VTTB Đường sắt tại Lạng Sơn.